جمعه 10 مهر‌ماه سال 1388

می بینی 

هنوز هم 

شبها که خوابم نمی برد 

مینشینم 

و هذیانهایم را بهم میبافم . 

روزها مینویسمشان توی دفترم 

تا فراموش نکنم . 

خنده ندارد 

من این جور زندگی کردن را 

خودم خواسته ام . 

 

پ.ن بیربط:  

دولت آنست که بی خون دل آید به کنار    ورنه با سعی و عمل ، باغ جنان اینهمه نیست کد موسیقی در نایت اسکین